V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov a zákone č. 8/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si Vás týmto dovoľujeme zdvorilo požiadať o udelenie súhlasu so spracovním osobných údajov

KOMU udeluteje súhlas so spracovaním údajov :

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete spoločnosti AMA Travel, spol. s r.o.,IČO 36225932, so sídlom Námestie Slobody 32, Skalica, 909 01, SR (ďalej len „Správca“). Spracovanie osobných údajov bude uskutočňované Správcom, avšak osobné údaje pre Správcu môže spracovávať i poskytovateľ softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

AKÉ údaje budeme spracovávať :

Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracovávať, zahŕňajú Váš e-mail,telefónne číslo, informácie z internetového prehliadača, ktorý používate (informácie identifikujúce zariadenie alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách).

ÚČEL, pre ktorý údaje spracovávame :

Údaje spracovávame v súlade s Vami zvoleným účelom, teda zaslaním ponuky, informácií a ponúk služieb z oblasti cestovného ruchu.

DOBA, po ktorú budeme údaje spracovávať :

Vaše údaje budeme spracovávať iba po nevyhnutne dlhú dobu tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu daného účelu, v žiadnom prípade však nie dlhšie než 36 mesiacov od udelenia súhlasu alebo do doby, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je úplne dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať.

Ďalšie podrobnosti súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v Poučení Správcu.